ZASADY SKLEPU INTERNETOWEGO CERAMICZNEKUBKI.PL

I. Definicje
Użyte w Zasadach pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoby fizyczne lub osoby prawne które dokonują Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Konsument – zgodnie z art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego oznacza osoby fizyczne dokonujące z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Zasady – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego ceramicznekubki.pl;
5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis www dostępny pod adresem www.ceramicznekubki.pl, za którego pomocą Klient może składać Zamówienia;
6. Rzeczy – produkty prezentowane w Sklepie ceramicznekubki.pl;
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Rzeczy w rozumieniu KC, zawarta pomiędzy Sklepem ceramicznekubki.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość zamówionych Rzeczy.

II. Postanowienia ogólne
1. Niniejsze Zasady określają reguły korzystania ze sklepu dostępnego pod adresem www.ceramicznekubki.pl.
2. Niniejsze Zasady są regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Sklep ceramicznekubki.pl, działający pod adresem www.ceramicznekubki.pl, prowadzony jest przez firmę m2000 Waldemar Kobus, Horbaczewskiego 3/88, 03-984 Warszawa, NIP: 526-125-56-81, REGON: 010149361. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.
Kontakt ze Sklepem: e-mail: info@m2000.pl, telefon: 501 160 522
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu;
- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu;
- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.
5. Korzystanie ze sklepu jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Klienta systemu informatycznego wg standardów na rok 2012.
6. W celu korzystania ze Sklepu CeramiczneKubki.pl Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do terminalu z dostępem do Internetu.
7. Zdjęcia produktów są wykonane z najwyższą możliwą starannością, jednak nawet najwyższa staranność nie jest w stanie oddać rzeczywistego wyglądu rzeczy/wyrobów ceramicznych ręcznie wytwarzanych, zdobionych i szkliwionych.
8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.ceramicznekubki.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk - jeśli mają takie życzenie.

III. Zasady korzystania ze Sklepu
1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką prywatności i akceptacji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego Klient powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz zaakceptować upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia nieodpłatnej usługi prowadzenia Konta Klienta oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sklep na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta. Klient ma dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła, dlatego powinien dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności Hasła.
Klient posiadający Konto Klienta ma nieograniczony dostęp do swoich danych osobowych i zamówień, może w każdej chwili dokonać edycji. W każdej chwili Klient ma prawo żądania usunięcia swojego konta i swoich danych. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu, Polityki prywatności oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
- podał w trakcie rejestracji w sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
- dopuścił się za pośrednictwem sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu,
- dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
- korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
- korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
- korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sklepu,
- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.ceramicznekubki.pl i dokonać wyboru Rzeczy podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie www.
2. Wybór zamawianych Rzeczy przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranych Rzeczy. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Zasad. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Ta wiadomość e-mail potwierdza tylko otrzymanie Zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości email zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Ta wiadomość e-mail stanowi oświadczenie woli potwierdzające akceptacje Zamówienia i zawarcie Umowy ze Sklepem.
7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Zasadami.
8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszych Zasad w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.ceramicznekubki.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

V. Dostawa
1. Dostawa Towarów jest ograniczona do Polski. Pozostałe Kraje Europy i Świata są planowane w przyszłości.
Dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia lub na adres paczkomatu InPost którego kod zostanie podany w zamówieniu. 
2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem paczkomatów IN-Post.
Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w siedzibie Sklepu pod adresem Warszawa, Horbaczewskiego 3/88 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na konkretną godzinę. Odbierając zamówiony towar w sklepie, należy wcześniej dokonać płatności przelewem bankowym na konto Sklepu. Nie ma możliwości zapłacenia gotówką.
Koszty dostawy są naliczane według aktualnego cennika Sklepu w zakładce "Koszt dostawy". Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
3. Termin realizacji dostawy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia i liczy się od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia. Termin realizacji dostawy poza granice Polski jest zależny od wybranej formy dostawy która zazwyczaj wynosi do 30 dni w przypadku Firmy kurierskiej lub do 60 dni Poczty Polskiej.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji niepełnego Zamówienia, informując drogą mailową o powstałych brakach w Zamówieniu. W takiej sytuacji Klient jest  uprawniony do odstąpienia od Zamówienia.
5. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy.
   Klient ma prawo zbadać doręczoną przesyłkę w czasie doręczenia, w obecności pracownika  Dostawcy i w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu szkody lub odmówić przyjęcia przesyłki. Jeżeli kupującym jest Konsument, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu, lub osobie trzeciej przez niego upoważnionej. Jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego, za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedającego przewoźnikowi. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy powinien pozostawić awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru, do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Firma skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy. W przypadku nie wywiązania się z umowy przez jedną ze stron mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
   W przypadku Klienta będącego Konsumentem: w przypadku konsumenckiego zakupu na odległość sprzedawca internetowy zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli po otrzymaniu Towaru stwierdzą w nim Państwo uszkodzenia powstałe w wyniku transportu, prosimy o kontakt z naszym sklepem. Postanowienia dotyczące składania reklamacji zawarte zostały w pkt. VIII niniejszego Regulaminu. W przypadku Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem: ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru przechodzi ze Sklepu internetowego na kupującego w momencie powierzenia Towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez kupującego osobie lub firmie kurierskiej.

VI. Ceny i metody płatności
1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny przelewem.

VII. Prawo odstąpienia od umowy
Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Prawo odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Sklep Ceramicznekubki.pl, ul. Horbaczewskiego 3/88, 03-984 Warszawa, info@m2000.pl, Telefon: (48) 501160522) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Dotyczy to na przykład zarówno malowanych na indywidualne zamówienie (wg wskazań Klienta) Dekoracji, Kształtu i innych tego typu wyrobów na które naniesiono wybrane indywidualnie napisy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat -
======================================================

Sklep Ceramicznekubki.pl, Horbaczewskiego 3/88, 03-984 Warszawa, info@m2000.pl, Telefon: (+48) 501 160 522

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży

następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na

wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.
============================================================

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:
Sklep ceramicznekubki.pl, Horbaczewskiego 3/88, 03-984 Warszawa, info@m2000.pl. Sklep Internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
3. Sklep ponosi odpowiedzialność względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Jeżeli Towar ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedającego albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep Internetowy usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Oferowane przez Sklep rzeczy są wolne od wad. Kubki ceramiczne i inne rzeczy sprzedawane przez Sklep nie są produktem masowym, wytwarzanym przez maszyny, mogą na nich występować drobne różnice w detalach, kształcie, wybarwieniu, a szczególnie w rysunkach zdobiących rzeczy wynikające z procesu artystycznego. Różnice te nie wykluczają produktu z codziennego użytku. Wszystkie  oferowane w sklepie internetowym rzeczy mają charakter użytkowy. Ceramika jest wypalona na kamionkę (w temperaturze 1240 stopni Celsjusza). Kamionka jak najbardziej nadaje się do mycia w zmywarkach automatycznych. Nie ma też żadnych przeciwwskazań do wkładania tych naczyń do kuchenek mikrofalowych.
5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres firmy prowadzącej Sklep Internetowy: M2000 ul. Horbaczewskiego 3/88, 03-984 Warszawa. W  wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sklep Internetowy.
6. Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: M2000, Horbaczewskiego 3/88, 03-984, Warszawa, info@m2000.pl
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5. Sklep Internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

X. Własność intelektualna

1. Prawo do zawartości strony internetowej www.ceramicznekubki.pl należy do M2000. Niewskazane jest kopiowanie i modyfikowanie zawartości serwisu internetowego Sklepu Internetowego bez jego zgody. Wszystkie wzory rysunków na naczyniach przedstawionych w sklepie są autorstwa Agaty Wiślińskiej (c). Agata Wiślińska jest wyłącznym dysponentem praw autorskich.

XI. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

1. Klient, który jest Konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

XII. Wejście w życie

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2021 r.